Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

  a. Ausma Advocaten is een samenwerkingsverband tussen  mr. W.J. Ausma, mr. P. Bartels en mr. A.M.J. van der Weide. Allen zijn als ondernemer ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, welke ondernemers altijd afzonderlijk dus nimmer gezamenlijk opdrachtnemer c.q. opdrachtgever zijn van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alleen de ondernemer die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de werkzaamheden kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld, altijd met inachtneming van hetgeen in de ‘Algemene Voorwaarden’ (welke op verzoek worden toegezonden) is bepaald. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer wordt uitbetaald.

  b. Daar waar Ausma Advocaten staat vermeld, dient in het voorkomende geval te worden gelezen ‘ondernemer’, afhankelijk van wie in het toepasselijke geval opdrachtgever en/of opdrachtnemer is.

  c. Opdrachtgever is de (rechts)persoon die de betreffende opdrachtnemer opdracht geeft zijn/haar zaken te behartigen. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de betreffende opdrachtnemer is aanvaard. Op de tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht zijn bij uitsluiting van toepassing de onderhavige Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  d. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

  e. Alle advocaten die werkzaam zijn bij Ausma Advocaten zijn ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 (2596 XM) te Den Haag. Zij zijn onderworpen aan het uit Advocatenwet voortvloeiende tuchtrecht en overige regelgeving. De voor advocaten geldende regels zijn te raadplegen op www.advocatenorde.nl.

  f. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de in het vorige artikel genoemde ondernemers, de bestuurder(s) van de praktijkvennootschap(pen) en van al degenen die ten behoeve van en/of in dienst van de ondernemers werkzaam zijn.

  g. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door Ausma Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, kan Ausma Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.

  h. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

  i. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Ausma Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden, voortvloeiende uit de opdracht, uitvoert. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspannings-verbintenis.

  j. Cliënt stemt ermee in dat Ausma Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden.

  k. Dossiers zullen gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

  2. Beperking van de aansprakelijkheid

  a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Ausma Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

  b. De afzonderlijke advocaten hebben hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd’. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer in het voorkomende geval uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.

  c. Bij het inschakelen van derden zal Ausma Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ausma Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

  d. De cliënt vrijwaart Ausma Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Ausma Advocaten.

  3. Honorarium

  a. Indien cliënt niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, komt de advocaat een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief.

  b. Daarnaast is cliënt verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van derden). Tevens wordt een percentage van 6 % aan kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening gebracht. Over het totaal wordt de wettelijk verplichte btw in rekening gebracht.

  c. Ausma Advocaten is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen, dat moet worden voldaan alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden aanvangt. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse c.q. einddeclaratie.

  d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand, geldt deze voorschotregeling tevens voor de eigen bijdrage die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komt.
 2. Declaratie

  a. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Ausma Advocaten haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is cliënt vanaf die datum wettelijke rente, alsmede de incassokosten verschuldigd.

  b. Cliënt staat Ausma Advocaten uitdrukkelijk toe haar declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan cliënt kunnen worden uitbetaald.

  5. Klachtenregeling

  a. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Ausma Advocaten en cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn.

  b. Op onze dienstverlening, inclusief alle declaratie-geschillen, is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Indien deze niet van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.